Regulamin Program Lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KIEROWANEGO DO KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO plexiexpert.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Organizatorem Programu Lojalnościowego jest PLEXINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65A, 05-250 Ciemne, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000784439, NIP 1251693478, nr REGON 38324541400000.

1.2.Niniejszy Program lojalnościowy skierowany jest do konsumentów oraz podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem na stronie sklepu internetowego plexiexpert.pl

 

2. DEFINICJE

2.1.KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.3.ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA –PLEXINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65A, 05-250 Ciemne, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000784439, NIP 1251693478, nr REGON 38324541400000.

2.4.PRODUKT – przedmiot objęty umową sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.5.PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – kierowany dla Klientów i organizowany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.6.PUNKTY – punkty przyznawane są Klientom którzy dobrowolnie chcą przystąpić do Programu Lojalnościowego. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.7.REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.8.SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym www.plexiexpert.pl

2.9. NAGRODA, NAGRODY –  rabaty udzielone klientowi za zakupy, formatki zakupione w ramach wymiary punktów

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŁEGO KLIENTA

3.1.Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy zarejestrowany Klient sklepu plexiexpert.pl.

3.2. Klient przystępuje do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.3. Klient aby zbierać punkty musi posiadać zarejestrowane Konto Klienta, oraz w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym musi być zalogowanym na swoim Koncie.

3.4. Zakupy dokonane bez rejestracji Klienta na stronie sklepu nie są objęte Programem lojalnościowym.

3.5. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny. Klient zbiera punkty na swoim koncie ale nie ma obowiązku ich wymieniać na nagrody.

 

4.WARUNKI PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA

4.1.Program Lojalnościowy rozpoczyna się od 1 stycznia 2021. Jest bezterminowy.

4.2.Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty za dokonane przez niego zakupy w Sklepie Internetowym.

4.3.Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z przelicznikiem: za każde wydane 100 zł na towary w sklepie internetowym klient otrzymuje 10 pkt.

4.4. W przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od powodu odstąpienia, klientowi odlicza się należne punkty zgodnie z kwotą rezygnacji.

4.5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów. Informacja o wykluczeniu z programu lojalnościowego znajdzie się na stronie produktu.

4.6. Klient jest uprawniony do uzyskania informacji o zebranych punktach od Organizatora. Aby uzyskać taka informację należy napisać wiadomość na adres mailowy: sklep@plexiexpert.pl

 

5.WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

5.1. Klient po uzyskaniu odpowiedniej ilości Punktów uprawniony jest do ich wymiany na pełnowartościowe produkty dostępne w sklepie internetowym.

5.2. Klient, za punkty uzbierane w programie lojalnościowym zakupuje formatki z tworzyw wg klucza dostępnego na stronie internetowej po zalogowaniu się na swoim koncie. Zakupione formatki mogą być

5.3. Aby dokonać zakupu płytek za punkty z programu lojalnościowego należy również zakupić przynajmniej jeden produkt w cenie regularnej. Minimalna kwota w koszyku - 100 zł. Punkty odliczają się automatycznie wg przelicznika 10 pkt  –  5 zł.

5.4. Dostawa zamówionych formatek leży po stronie zamawiającego.

5.5. Towar zakupiony za punkty z programu lojalnościowego jest towarem pełnowartościowym podlegającym reklamacji.

5.6. Istnieje możliwość zamiany punktów z programu lojalnościowego na kod rabatowy – w tym celu zapraszamy do kontaktu z naszym sprzedawcą telefonicznie (500-272-240) lub mailowo na adres sklep@plexiexpert.pl

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

- przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

- na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

- zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez usunięcie swojego Konta Klienta w sklepie internetowym plexiexpert.pl

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

8.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.

8.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zmian w sposobie wymiany punktów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium